جهت اخذ نمایندگی میبایست شرایط زیر را داشته باشید:

- شرکت هفت خان در کشور فوق فاقد نمایندگی باشد (این مورد در مورد ایران صدق نمیکند).

- دارای رزومه کاری قوی و اعتبار مناسب در بازار باشد.

- حداقل یک پرسنل آن به انگلیسی یا اسپانیایی تسلط کافی داشته باشد.

- از زمان شروع شرکت حداقل 3 سال گذشته باشد.

در صورتی که دارای شرایط فوق میباشید میتوانید به تیم هفت خان بپیوندید، جهت ارتباط با ما به بخش تماس با ما مراجعه نمایید.